TEĀTRA REKVIZĪTI

VSIA Latvijas Nacionālais teātris
Kronvalda bulv. 2, Rīga
LV - 1010
Reģ. Nr. LV40003786149
Banka: Valsts Kase
Kods: TRELLV22
Konts: LV86TREL9220520000000